ลงโฆษณา Google adwords

ลงโฆษณา Google adwords มีหลักการลงอย่างไร ศึกษาหาคำตอบได้ในบทความเดียว

 

การทำธุรกิจในยุคที่การใช้ smartphone computer notebook เข้าถึงคนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ทุกประเทศในโลกนั้น หากมีการใช้เพียงการสื่อผ่าน Website Facebook หรือช่องทาง online อื่นๆด้วยวิธีการนำเสนอปกติทั่วไป การที่จะประสบความสำเร็จสามารถแย่งชิงการเข้าถึงลูกค้ายังเป็นไปได้ยากมาก แต่ถ้าต้องการให้สินค้าและบริการทำได้รวดเร็ว ลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าหรือบริการของเราก่อนคนอื่นการ ลงโฆษณา Google Adwords นับเป็นทางเลือกที่ดีมากใสยุคนี้

หลักการลง Google Adwords ให้ได้ผล

การลงโฆษณาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการทำให้เกิดการตอบโจทย์ให้มากที่สุด ดีที่สุด การทำตลาดสมัยก่อน ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกการรับสื่อได้ แต่ในโลกการตลาด online ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับสื่อตามความต้องการได้ และสามารถเลือกที่จะไม่รับก็ได้ ดังนั้นการ ลงโฆษณา Google Adwords จึงจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนที่เหนือคู่แข่ง และเมื่อลงมือทำแล้วก็จะต้องนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง ให้ทันท่วงที โดยหลักการลงก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กำหนดเป้าหมายความต้องการว่าทำเพื่ออะไร หากเราสามารถกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนแล้ว ก็จะช่วยให้มีการมองภาพรวมได้ ช่วยให้การวางแผนในลงโฆษณา เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็น ช่วยให้การเลือกประเภทของ ลงโฆษณา Google Adwords ทำได้เหมาะสมกับธุรกิจหรือบริการ การกำหนดเป้าหมายมักมีจุดประสงค์ได้ดังนี้

  • ต้องการเพิ่มยอดขาย เป็นการสร้างการสื่อสารผ่านช่องทาง online ระหว่างสินค้าและบริการกับกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสนใจในตัวสินค้า ช่วยกระตุ้นความต้องการของในตัวสินค้าหรือบริการ ของผู้ที่เข้าชม website เพื่อให้เปลี่ยนมาเป็นลูกค้า ก็ควรใช้โฆษณาแบบ Search Ads หรือ Display Ads เพราะเป็นการทำโฆษณาที่สามารถส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้โดยตรง
  • ต้องการเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะมีแนวโน้มว่ามาเป็นลูกค้าของเรา ซึ่ง การลงโฆษณา Google Adwords ก็ควรจะเลือกแบบ Search Ads หรือ Display Ads เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคลิกเข้ามารับชมและลงทะเบียน เพื่อรับข่าวสารหรือรายละเอียดจากฝ่ายขายนั่นเอง เพราะเมื่อได้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายประเภทนี้แล้ว ฝ่ายขายก็จะสามารถติดต่อกลับและอาจทำการขายสินค้าต่อไปก็ได้
  • ต้องการสร้างฐานลูกค้าให้มั่นคง สร้างความมั่นใจ น่าเชื่อถือ ดังนั้นหากมีเป้าหมายในข้อนี้ เจ้าของธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมี Website ที่เปรียบเสมือนหน้าร้านค้าเป็นของ ตนเอง เพราะผู้ที่เข้าชมด้วยการ Search engine มักเป็นผู้ที่มีความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการนี้สูงอยู่แล้ว การมี Website จึงเหมาะมากที่จะเป็นช่องทางให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนี้ การลงโฆษณา Google Adwords ควรใช้แบบ Search Adsหรือ Display Ads และ Shopping Ads
  • ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือทำโปรโมชัน หรือการสร้างแบรนด์และต้องการนำเสนอเนื้อหาสาระต่างๆก็ควรใช้ Display Ads หรือ Video Ads โดยใช้การนำเสนอเนื้อหาให้ดึงดูดความสนใจ

 

2.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ว่าต้องการให้โฆษณานั้นลงที่กลุ่มเป้าหมายใด กำหนดให้ลงที่พื้นที่ไหน ซึ่งการ ลงโฆษณา Google Adwords สามารถกำหนดหรือตั้งให้สามารถให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้จากสถานที่ หรือจากพื้นที่ภายในประเทศ จากที่ตั้งของธุรกิจก็ได้ หรือเลือกการยิงจากความสนใจ

3.บริหารงบประมาณให้คุ้มค่า ซึ่งจะให้ดีที่สุด คุ้มที่สุดก็จะอยู่ที่การเลือก การประมูลราคา ซึ่งกลยุทธ์จะประกอบการเลือกวิธีบริหารค่าโฆษณา ประกอบไปด้วย การคลิกเข้าชม การตอบสนองต่างๆหลังการเข้าชมเช่น การสั่งซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะกับสินค้าหรือบริการนั้นๆก็จะช่วยให้การยิงโฆษณาไปสู่กลุ่มเป้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

4. การสร้างคำ (Keyword) ที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของเราเองกับตรงกับของลูกค้า ทำให้การลงโฆษณา Google Adwords เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ควรมีอย่างน้อย 3 หมวด ต้องเป็นคำที่สามารถสื่อถึงใจความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการนั้นได้อย่างอย่างชัดเจน ตรงประเด็น จะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องอย่างที่ต้องการ

5.มีบทความหรือข้อความที่ได้มาตรฐาน สื่อแล้วได้ใจความมีสาระที่สอดคล้องกัน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ใส่ชื่อสินค้าหรือบริการให้ชัดเจน มีรายละเอียดที่ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การแตกแยกหรือยั่วยุทางเพศ การทารุณสัตว์ฯลฯ ถูกต้องครบถ้วนตามที่ต้องการจะสื่อ นอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆเช่น มีรูปภาพและเสียงที่เหมาะสม น่าสนใจ คมชัดไม่เบลอ ไม่นำเสนอนานจนน่าเบื่อ

6. มีการติดตามประเมินและรายงานผลลัพธ์ ควรมีการวัดผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียที่ได้ในการ ลงโฆษณา Google Adwords มาปรับปรุง แก้ไข หากพบจุดบกพร่องหรือผลตอบรับ จะได้นำกลับมาปรับว่าควรจะลงโฆษณาในลักษณะใดจึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและได้ผลตอบรับที่ดีที่สุด ควรมีการวัดผลอย่างสม่ำเสมอ

กล่าวโดยสรุปการลง โฆษณา Google Adwords จะให้ผลลัพธ์ที่ดีสูงสุด จะต้องประกอบไปด้วย การวางแผนตั้งแต่ การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการเช่นต้องการยอดขาย ต้องการประชาสัมพันธ์ ต้องการฐานลูกค้า ต้องการเก็บข้อมูล พร้อมๆไปกับการเลือกประเภทของโฆษณาให้เหมาะสม รวมทั้งต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าชมที่ต้องการจะสื่อให้ถึง มีการเลือกงบประมาณให้เหมาะสมซึ่งมาจากพฤติกรรมของผู้เข้าชม จะได้คุ้มค่า คุ้มราคากับที่ต้องจ่ายไป สำหรับในตัวโฆษณาก็จะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหา ภาพและเสียงที่ชัดเจน ถูกต้อง ถูกกฎหมาย และมีการติดตาม วัดผลอย่างสม่ำเสมอ เพราะสามารถนำมาแก้ไข ลงโฆษณา Google Adwords ให้ดีขึ้น สำหรับรายละเอียดต่างๆที่จะช่วยให้การโฆษณาของเราสมบูรณ์แบบนั้นก็สามารถรับคำปรึกษาได้จากผู้ที่รับบริการได้

 

More To Explore

GPS Tracking คือ