Transport Management เป็นมากกว่าการขนส่ง

สุดยอดแห่งเทคโนโลยีการขนส่ง ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการด้านการขนส่งได้อย่างมีคุณภาพทันสมัยและน่าเชื่อถือ ช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายและงานที่ซ้ำซ้อนในงานขนส่ง สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าแบบ Real Time ได้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ Transport Management คือระบบที่จะเข้ามาตอบโจทย์ทุกการใช้งานของระบบขนส่งสินค้า และทดแทนระบบเดิม ๆ ที่ล้าสมัย ให้ดูดีมีความเป็นสากลมากขึ้นและยังสามารถใช้ร่วมกับ Features ใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาโปรแกรมการใช้งาน รวมถึง QR Code, Smart Phone, และระบบ RFID ได้อีกด้วย   

ความหมายของคำ

Transport Management บางสำนักอาจมีคำต่อท้ายว่า System หรือ Solution แต่ไม่ว่าจะลงท้ายด้วยอะไร ความหมายก็คือ ระบบการบริหารจัดการด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือและเป็นสากล สามารถบริหารค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง บริหารพนักงานขับรถและการบำรุงดูแลรักษา การจัดทำรายงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน การตรวจติดตามสถานะของรถขนส่งรวมถึงสินค้ามีการยืนยันจากผู้รับโดยตรง ตลอดจนการวัดผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ระบบสามารถนำไปใช้กับทุกการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเรือหรือแม้แต่ทางเครื่องบิน ซึ่งหากนำไปใช้ควบคุมกับ QR Code และ Smart Phone ยิ่งจะทำให้ได้รับความสะดวกสูงสุด

ขอบเขตของการทำงาน

การทำงานภายใต้ระบบ Transport Management มีหลักในการทำงานครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดตั้งแต่การออกใบสั่งงาน วางแผนการทำงาน การคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสม มอบหมายงานให้รถขนส่งประเภทใด พนักงานคนไหนเป็นคนขับ ซึ่งทางโปรแกรมจะเป็นคนเลือกให้เองตามการบันทึกข้อมูลส่วนตัว (ในกรณีที่เคยมีประวัติการใช้งานระบบมาก่อนแล้ว) ติดตามผลการทำงาน จบงานจากการยืนยันการรับสินค้าจากลูกค้า ส่วนงานซ่อมบำรุงก็จะมีแผนงานให้อัตโนมัติ เมื่อทำการบันทึกข้อมูลลงไปในระบบ ความสามารถในการสร้างเอกสารต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเด่นของระบบ

 •    ความสามารถในการคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมเมื่อทำการบันทึกข้อมูลปลายทางที่จะให้ไปส่งสินค้าได้อย่างเหมาะสม
 •    การเลือกพนักงานขับรถและรถขนส่งได้ถูกประเภทตามใบสั่งงานที่บันทึกลงไปในระบบ เช่น ขนาดสินค้ามีขนาด 2mx4mx1.8m(กxยxส) น้ำหนัก 4 ตัน ต้องใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขึ้นไป
 •    ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่หลากหลายและทันสมัย เช่น RFID, Smart Phone, QR Code เครื่องสแกน รวมถึงเครื่องปริ้นเตอร์ เป็นต้น
 •    การตรวจและติดตามด้วยระบบ GPS
 •    มีการยืนยันการรับสินค้าจากผู้ค้าด้วยตนเอง
 •    ดูสถานะและข้อมูลการขนส่งแบบ Real Time
 •    การจัดเก็บข้อมูลของพนักงานและยานพาหนะ
 •    ระบบซ่อมบำรุงหรือตารางการเข้ารับการซ่อมบำรุง
 •    สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับ Software อื่น ๆ ได้

ผลประโยชน์ของการเลือกใช้ระบบนี้

เมื่อได้ทราบถึงความหมายและคุณสมบัติของการบริหารจัดการขนส่งระบบ Transport Management เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกว่าจะใช้ระบบนี้หรือไม่ หากมองอนาคตแล้วการทำงานเพื่อลดความยุ่งยากและซับซ้อนระบบนี้ก็จะเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งในการเลือกใช้ แต่ถ้ามองในรูปแบบที่ต้องการการทำงานที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการทำงาน สามารถตอบโจทย์ปัญหาในเรื่องธุรกิจขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการนำมาประยุกต์การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และซอฟแวร์เดิมของบริษัทได้ แน่นอนว่านี่คงเป็นทางเลือกหลักในการใช้งานระบบ Transport Management ที่ทำให้ผู้บริหารรีบตัดสินใจเลือก แต่ถ้าหากยังไม่มั่นใจในคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ลองพิจารณาตัดสินใจจากประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเลือกใช้งานระบบนี้

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกใช้ระบบ Transport Management

 1.   ลดความผิดพลาดจากการวางแผนงานจัดส่งโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
 2.   เก็บข้อมูลยานพาหนะ พนักงานขับขี่ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้รถของพนัก
 3.   การแจ้งเตือนและเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษา เช่น แจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดชำระภาษีรถยนต์ แจ้งเตือนการต่อประกันรถ ประวัติการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนยางรถยนต์ หรือแม้แต่การเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ
 4.   ป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์
 5.   ป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถ การขับออกนอกเส้นทางที่กำหนด
 6.   ลดการเกิดอุบัติเหตุ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงาน เช่น การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
 7.   ปฏิบัติตามกฎหมาย gps ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 8.   สามารถเรียกดูรายงานกับขับขี่รถยนต์ได้ทั้งแบบ Real Time และ ย้อนหลังได้
 9.   จัดทำรายงานเพื่อส่งกรมการขนส่งทางบกได้โดยสะดวก
 10.  นำข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ด้านขนส่งมาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อปรับปรุงแผนงานในอนาคตได้
 11.  เปรียบเทียบข้อมูลรายรับ รายจ่าย ก่อนการส่งสินค้าจนจบกระบวนการถึงมือผู้รับ
 12.  สามารถจัดเตรียมแผนงานล่วงหน้า หรือปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าจะเลือกใช้ระบบ Transport Management นี้ไม่มากก็น้อย แต่อย่าลืมว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันหากไม่เปิดใจให้กว้างเพื่อรับเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไปปรับใช้ในองค์กร ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันหรือล่าช้า กว่าคู่แข่งคนอื่นที่มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารธุรกิจควบคุมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจประสบปัญหา หนึ่งในนั้นคือเรื่องของข้อบังคับใช้ทางกฎหมายที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ประกาศใช้ เพราะหากไม่ปฏิบัติตามก็จะโดนปรับและไม่สามารถนำรถมาใช้งานได้ เนื่องจากกรมการขนส่งจะไม่อนุญาตให้ต่อทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปี จนกว่าจะติดตั้งให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง จนต้องออกมาบอกว่า “รู้งี้” ซึ่งคงเป็นคำที่ไม่มีใครอยากจะพูดสักเท่าไหร่นัก  สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

 

ปอย

ปอย

More To Explore