TMS ระบบบริหารการจัดการขนส่ง

Transport Management เป็นมากกว่าการขนส่ง

สุดยอดแห่งเทคโนโลยีการขนส่ง ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการด้านการขนส่งได้อย่างมีคุณภาพทันสมัยและน่าเชื่อถือ ช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายและงานที่ซ้ำซ้อนในงานขนส่ง สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าแบบ Real Time ได้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ Transport Management คือระบบที่จะเข้ามาตอบโจทย์ทุกการใช้งานของระบบขนส่งสินค้า และทดแทนระบบเดิม ๆ ที่ล้าสมัย ให้ดูดีมีความเป็นสากลมากขึ้นและยังสามารถใช้ร่วมกับ Features ใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาโปรแกรมการใช้งาน รวมถึง QR Code, Smart Phone, และระบบ RFID ได้อีกด้วย

ความหมายของคำ

Transport Management บางสำนักอาจมีคำต่อท้ายว่า System หรือ Solution แต่ไม่ว่าจะลงท้ายด้วยอะไร ความหมายก็คือ ระบบการบริหารจัดการด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือและเป็นสากล สามารถบริหารค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง บริหารพนักงานขับรถและการบำรุงดูแลรักษา การจัดทำรายงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน การตรวจติดตามสถานะของรถขนส่งรวมถึงสินค้ามีการยืนยันจากผู้รับโดยตรง ตลอดจนการวัดผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ระบบสามารถนำไปใช้กับทุกการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเรือหรือแม้แต่ทางเครื่องบิน ซึ่งหากนำไปใช้ควบคุมกับ QR Code และ Smart Phone ยิ่งจะทำให้ได้รับความสะดวกสูงสุด

ขอบเขตของการทำงาน

การทำงานภายใต้ระบบ Transport Management มีหลักในการทำงานครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดตั้งแต่การออกใบสั่งงาน วางแผนการทำงาน การคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสม มอบหมายงานให้รถขนส่งประเภทใด พนักงานคนไหนเป็นคนขับ ซึ่งทางโปรแกรมจะเป็นคนเลือกให้เองตามการบันทึกข้อมูลส่วนตัว (ในกรณีที่เคยมีประวัติการใช้งานระบบมาก่อนแล้ว) ติดตามผลการทำงาน จบงานจากการยืนยันการรับสินค้าจากลูกค้า ส่วนงานซ่อมบำรุงก็จะมีแผนงานให้อัตโนมัติ เมื่อทำการบันทึกข้อมูลลงไปในระบบ ความสามารถในการสร้างเอกสารต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเด่นของระบบ

 • ความสามารถในการคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมเมื่อทำการบันทึกข้อมูลปลายทางที่จะให้ไปส่งสินค้าได้อย่างเหมาะสม
 • การเลือกพนักงานขับรถและรถขนส่งได้ถูกประเภทตามใบสั่งงานที่บันทึกลงไปในระบบ เช่น ขนาดสินค้ามีขนาด 2m x 4m x 1.8m(กxยxส) น้ำหนัก 4 ตัน ต้องใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขึ้นไป
 • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่หลากหลายและทันสมัย เช่น RFID, Smart Phone, QR Code เครื่องสแกน รวมถึงเครื่องปริ้นเตอร์ เป็นต้น
 • การตรวจและติดตามด้วยระบบ GPS
 • มีการยืนยันการรับสินค้าจากผู้ค้าด้วยตนเอง
 • ดูสถานะและข้อมูลการขนส่งแบบ Real Time
 • การจัดเก็บข้อมูลของพนักงานและยานพาหนะ
 • ระบบซ่อมบำรุงหรือตารางการเข้ารับการซ่อมบำรุง
 • สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับ Software อื่น ๆ ได้

ผลประโยชน์ของการเลือกใช้ระบบนี้

เมื่อได้ทราบถึงความหมายและคุณสมบัติของการบริหารจัดการขนส่งระบบ Transport Management เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกว่าจะใช้ระบบนี้หรือไม่ หากมองอนาคตแล้วการทำงานเพื่อลดความยุ่งยากและซับซ้อนระบบนี้ก็จะเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งในการเลือกใช้ แต่ถ้ามองในรูปแบบที่ต้องการการทำงานที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการทำงาน สามารถตอบโจทย์ปัญหาในเรื่องธุรกิจขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการนำมาประยุกต์การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และซอฟแวร์เดิมของบริษัทได้ แน่นอนว่านี่คงเป็นทางเลือกหลักในการใช้งานระบบ Transport Management ที่ทำให้ผู้บริหารรีบตัดสินใจเลือก แต่ถ้าหากยังไม่มั่นใจในคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ลองพิจารณาตัดสินใจจากประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเลือกใช้งานระบบนี้

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกใช้ระบบ Transport Management

 • ลดความผิดพลาดจากการวางแผนงานจัดส่งโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
 • เก็บข้อมูลยานพาหนะ พนักงานขับขี่ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้รถของพนัก
 • การแจ้งเตือนและเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษา เช่น แจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดชำระภาษีรถยนต์ แจ้งเตือนการต่อประกันรถ ประวัติการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนยางรถยนต์ หรือแม้แต่การเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ
 • ป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์
 • ป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถ การขับออกนอกเส้นทางที่กำหนด
 • ลดการเกิดอุบัติเหตุ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงาน เช่น การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย GPS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 • สามารถเรียกดูรายงานกับขับขี่รถยนต์ได้ทั้งแบบ Real Time และ ย้อนหลังได้
 • จัดทำรายงานเพื่อส่งกรมการขนส่งทางบกได้โดยสะดวก
 • นำข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ด้านขนส่งมาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อปรับปรุงแผนงานในอนาคตได้
 • เปรียบเทียบข้อมูลรายรับ รายจ่าย ก่อนการส่งสินค้าจนจบกระบวนการถึงมือผู้รับ
 • สามารถจัดเตรียมแผนงานล่วงหน้า หรือปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าจะเลือกใช้ระบบ Transport Management นี้ไม่มากก็น้อย แต่อย่าลืมว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันหากไม่เปิดใจให้กว้างเพื่อรับเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไปปรับใช้ในองค์กร ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันหรือล่าช้า กว่าคู่แข่งคนอื่นที่มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารธุรกิจควบคุมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจประสบปัญหา หนึ่งในนั้นคือเรื่องของข้อบังคับใช้ทางกฎหมายที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ประกาศใช้ เพราะหากไม่ปฏิบัติตามก็จะโดนปรับและไม่สามารถนำรถมาใช้งานได้ เนื่องจากกรมการขนส่งจะไม่อนุญาตให้ต่อทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปี จนกว่าจะติดตั้งให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง จนต้องออกมาบอกว่า “รู้งี้” ซึ่งคงเป็นคำที่ไม่มีใครอยากจะพูดสักเท่าไหร่นัก  สามารถติดตามบทความเพิ่มเติมได้ ที่นี่..

More To Explore

GPS Tracking คือ