Digital Marketing

สายงาน Digital marketing ที่สำคัญและจำเป็นในโลกของการตลาดในยุค Digital

ในยุคของการตลาดที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน การทำตลาด Digital Marketing นับเป็นกลยุทธ์ที่ทำได้อย่างคลอบคลุม เกิดการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น เพื่อให้ชนะคู่แข่งทางการค้า แต่การที่จะมีบุคลากรที่มีความรู้ครบวงจรในสายนี้อยู่ในบุคคลคนเดียวนั้นยังคงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงมีบุคลากรในสายงานต่างๆที่เป็นที่ต้องการของตลาด Digital Marketing ที่เกี่ยวข้องกันหลายสาขา โดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ ยังได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าสายงานด้านอื่นอีกด้วย มาดูกันว่า สายงาน Digital Marketing ที่สำคัญและจำเป็นในโลกของการตลาดในยุค Digital นั้นมีอะไรบ้าง

อาชีพหรือสายงานที่เหมาะสมใน Digital Marketing

1. โปรแกรมเมอร์ หรือนักพัฒนาซอฟแวร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญเฉพาะด้าน เป็นผู้ที่ใช้ภาษาสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างที่ต้องการ อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่ต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ทำงานทางด้านนี้ยังคงเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเพราะมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจ online สูงนั่นเอง

2. นักออกแบบ Website รวมไปถึงการออกแบบ App หรือ สื่อ Digital ต่างๆเช่น วีดีโอ นักออกแบบมีผลต่อการซื้อ เพราะหากมีความคิดสร้างสรรค์ เก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้าได้ครบ เมื่อสร้างสื่อออกมาแล้วก็จะสามารถดึงดูดและสื่อสารให้เข้าถึงตรงใจลูกค้าได้ ย่อมโน้มน้าวให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าสำเร็จได้สูง

3. นักเขียนบทความ ยังคงขาดไม่ได้ หากสื่อหรือเครื่องมือในการทำ Digital Marketing จะดีเลิศแล้ว หากแต่บทความไม่น่าสนใจไม่สื่อโดนใจลูกค้า ก็อาจทำให้การ Digital marketing ไม่เป็นที่น่าสนใจหรือประสบความสำเร็จเท่าที่ควรได้ นักเขียนบทความจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ถ้อยคำได้สละสลวย สื่อแล้วเข้าใจง่ายและไม่ลอกเลียนของผู้อื่น

4. นักรีวิวสินค้า เป็นการเน้น ย้ำ สร้างความมั่นใจทำให้สินค้านั้นๆดูน่าเชื่อถือ การรีวิวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ควรถ่ายทอดด้วยความซื่อสัตย์ สมจริง อย่างน่าสนใจต่อผู้บริโภค จึงจะสามารถกระตุ้นก่อให้เกิดการซื้อขายได้ นักรีวิวสินค้ายังเป็นที่ต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของสินค้าเกือบจะทุกประเภทเช่น ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สินค้าไอที เป็นต้น

5. งานบริหารงานลูกค้า ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อประสาน กับฝ่ายลูกค้าโดยตรง หรือเรียกว่าฝ่ายขายนั่นเอง ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าช่วยประสานความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจระหว่างบริษัทและลูกค้า ช่วยเหลือให้คำแนะนำ คิดหรือนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆให้กับบริษัท เจรจากับผู้มีอำนาจตัดสินใจ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ

6. งานเกี่ยวกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)เป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับอินเตอร์เน็ต บน Smartphone หรือ คอมพิวเตอร์ Notebook โดยผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อการซื้อขายสินค้าและโฆษณา โดยผู้ที่มีธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านนี้หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญงานทางด้านนี้ ยังสามารถเติบโตได้อีกนานและไกล เพราะธุรกิจด้านนี้ช่วยลดและเพิ่มความสะดวกให้นักธุรกิจหลายด้าน เช่น สามารถลดพนักงาน สามารถขายสินค้าได้แทนคนโดยไม่มีวันหยุด ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายผ่านอุปกรณ์ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทำให้ธุรกิจหรือสายงานเป็นไปได้อัตโนมัติและรวดเร็ว

ทักษะที่สำคัญและจำเป็นที่ควรมีในสายงาน Digital Marketing

1. มีความรู้ความสามารถในการวางแผน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการคิดอย่างครอบคลุม ครบวงจรอย่างเป็นระบบ กล้าคิดนอกกรอบและลงมือกระทำ เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของคน เพื่อให้เกิดการสร้างสื่อที่ตรงใจของลูกค้านั่นเอง

2. มีความสามารถในการสื่อสาร หรือมีความสามารถในด้านการประสานงานทั้งในและนอกสายงาน ไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่ประชุม การพูดนำเสนอ เป็นการช่วยถ่ายทอดสื่อสารหรือรับสาร เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าและผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ หากไม่มีทักษะที่ดีในการเจรจาก็ยากที่จะทำงานในสายงานนี้ให้สำเร็จได้ด้วยดี

3. สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ มีการนำตัวเลขหรือค่าต่างๆที่วัดได้จากการทำ Digital Marketing มาใช้ ว่ามีความสำคัญอย่างไร มีแนวโน้มในด้านใดจะเป็นไปในทิศทางใด รวมทั้งรู้จักปรับหรือนำกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ออกมาแก้ไขได้ทันท่วงทีอีกด้วย

4. เรียนรู้ได้เร็วทันกับกระแสที่มาไวไปไว ในยุค online เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ทำงานด้านนี้จำเป็นต้องเรียนรู้และรับมือได้รวดเร็ว มีความอยากรู้อยากเห็น ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาได้ง่าย หากมีความรู้ได้นอกเหนือคู่แข่งและได้นำออกมาใช้นั่นหมายความว่า Digital Marketing ที่กำลังทำอยู่นั้นอยู่เหนือคู่แข่งและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง

5. ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ข้อนี้สำคัญมาก หากอุปนิสัยไม่ชอบที่จะใช้หรือสนใจเทคโนโลยีเลย โอกาสที่จะเรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้ก็ย่อมเป็นไปได้ยาก อาจส่งผลให้ไม่ทันคู่แข่งทางการค้าเลยก็เป็นได้

ข้อดีของผู้ที่ชำนาญใน Digital Marketing มีโอกาสก้าวหน้าและได้รับเงินเดือนสูงกว่าสายการตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Digital เป็นความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งยังมีคนที่ชำนาญในด้านนี้ยังน้อย เมื่อเทียบกับความต้องการในท้องตลาด ส่งผลให้คนที่มีความรู้ทางด้านนี้โอกาสตกงานยาก เนื่องจากยังมีตำแหน่งว่างมากอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าผู้ที่จะมีอาชีพในสางานที่ Digital Marketing ต้องการนั้น จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทางประกอบไปกับการมีทักษะในด้านงานที่เกี่ยวข้องอย่างเชี่ยวชาญ หากทำได้ควบคู่ทั้งสองอย่าง มั่นใจได้ว่าจะได้รับค่าตอบแทน มีการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน พร้อมๆไปกับการที่จะมีโอกาสตกงานน้อยมากอีกด้วย

More To Explore

GPS Tracking คือ